Šolska knjižnica s svojim gradivom in dejavnostjo dopolnjuje in izpopolnjuje vsa področja vzgojno izobraževalnega načrta in dela šole. Učencem posreduje knjižnično gradivo in jih nauči le tega uporabljati. Učence vzgaja v samostojne uporabnike knjižnice.

Izposoja

Knjižnično gradivo si učenci lahko izposodijo za 14 dni.

Učenec lahko izposojeno gradivo podaljša. Podaljšati ni mogoče gradiva za domače branje, bralno značko ali gradiva, ki ga je že prej rezerviral kdo drug.
V primeru neporavnanih sprotnih obveznosti, nadaljnja izposoja gradiva ni mogoča.

Ob koncu šolskega leta mora vsak član poravnati vse obveznosti v knjižnici, učenci 9. razreda morajo poravnati svoje obveznosti, najkasneje do 5. junija tekočega leta.

Odnos do knjižničnega gradiva

 

S knjižničnim gradivom naj uporabniki skrbno ravnajo.

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko. Če enakega gradiva ni več mogoče dobiti, ga v dogovoru s knjižničarko nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom.

Obnašanje v prostorih knjižnice

 

V kolikor se član knjižnice kljub opozorilu knjižničarke neprimerno vede še naprej, mora zapustiti knjižnico.
Če se učenec večkrat neprimerno obnaša in krši knjižnični red, mu je za določen čas prepovedan obisk knjižnice. O tem knjižničarka obvesti razrednika.

V KNJIŽNICI VELJAJO NASLEDNJA PRAVILA

 

 

Česa v knjižnici ne počnem?

 

Kaj v knjižnici lahko počnem?

Ø  ne jem in ne pijem

Ø  se tiho pogovarjam

 

Ø  se ne lovim in skrivam

Ø  pišem referate, seminarske naloge

 

Ø  ne vpijem

Ø  najdem svoj mir

 

Ø  ne tekam po knjižnici

Ø  se učim

 

Ø  ne hodim po sedežih

Ø  naredim domačo nalogo

 

Ø  ne trgam in uničujem knjig

Ø  bogatim svoj besedni zaklad z branjem ali prebiranjem revij

 

Ø  se ne norčujem iz mlajših

Ø  pomagam mlajšim učencem po potrebi

 

Ø  ne uporabljam mobitela

Ø  rešujem knjižne uganke v tišini in miru

 

Ø  se ne pretepam

Ø  knjigo, ki jo prebiram vrnem na njeno mesto ali jo odnesem h knjižničarki

 

Ø  ne preklinjam

Ø  skrbim za urejenost prostora

 

 

Pravila obnašanja pri uporabi računalnikov

Računalniška oprema, ki se nahaja v knjižnici, je na voljo vsem članom knjižnice po dogovoru s knjižničarjem. Pred uporabo se je potrebno dogovoriti s knjižničarjem in zabeležiti ime, priimek ter razred uporabnika, pa tudi namen, za katerega se uporablja računalnik.

Računalnik se uporablja predvsem za potrebe pouka (sestavo in oblikovanje referatov, seminarskih nalog, iskanje informacij preko spleta, pregledovanje multimedijskih zgoščenk, itd). Z računalnikom se ravna skrbno in odgovorno. Uporaba računalnika v knjižnici je omejena na 15 minut (izjemoma več po predhodnem dogovoru s knjižničarjem). Uporabo računalnika nadzoruje knjižničar.

Uporaba računalnika je prepovedana za igranje igric, spletno nakupovanje in vnašanje osebnih podatkov ter vse ostalo, kar ni namenjeno pripravi na pouk. Prepovedano je tudi brisanje in nameščanje programov ter uničevanje strojne opreme. V kolikor člani zlorabijo pravila pri uporabi računalnikov, se jim odreče njihova uporaba.

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost