Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:

Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert
Šentrupert 57
8232 Šentrupert – SI Slovenija


Telefon:

(07) 34 34 780 tajništvo
(07) 34 34 781 računovodstvo
(07) 34 34 790 ravnatelj
(07) 34 34 791 vrtec
(07) 34 34 792 pedagoginja

Elektronski naslov: http://www.os-sentrupert.si
E-pošta: tajnistvo@os-sentrupert.si 

Odgovorna uradna oseba:

Jože Tratar, ravnatelj

Datum prve objave
kataloga:

2005

Datum zadnje
spremembe:

5. 1. 2023

Katalog je dostopen na
spletnem naslovu:

http://www.os-sentrupert.si/

 

Druge oblike kataloga:

V fizični obliki v tajništvu zavoda od 8. do 12. ure

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

      a. Organigram in podatki o organizaciji organa

 

Kratek opis delovnega
področja zavoda:

Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert je javni zavod, ki deluje v skladu z Zakonom o OŠ, z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja, s Kolektivno pogodbo za področje vzgoje in izobraževanja, z Zakonom o delovnih razmerjih in z ostalimi podzakonskimi akti. Z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Vestnik10/09, 28. 10. 2009) so dejavnosti zavoda: osnovnošolsko izobraževanje, dejavnost knjižnic, druga oskrba z jedmi in upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi.

Šola je dolžna vpisati tudi otroke iz drugih šolskih okolišev, če ima proste kapacitete, ki omogočajo, da tak vpis ne bo povzročil oblikovanja oddelkov nad normativi, ki določajo maksimalno število otrok v oddelku, povečanja števila oddelkov brez soglasja pristojnega ministrstva ali prehoda v organizacijsko in pedagoško manj kvalitetne oblike dela.

Sestavni del zavoda je enota vrtca Vrtec Čebelica.

Zavod izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne dejavnosti:

 • pouk po predmetniku in učnem načrtu za osnovno šolo,
 • predšolska vzgoja,
 • praktično delo in druge oblike vzgojnega dela z učenci,
 • organizirana svetovalna služba,
 • knjižničarska dejavnost, v sklopu katere deluje učbeniški sklad,
 • tečajni pouk plavanja in tujih jezikov,
 • jutranje varstvo in podaljšano bivanje,
 • šola v naravi,
 • organizacija in priprava šolske prehrane,
 • organizacija in izvajanje drugih programov in dejavnosti kot so interesne dejavnosti, šolske prireditve, tekmovanja učencev, tabore, ekskurzije,
 • organiziran prevoz otrok,
 • strokovno izobraževanje in usposabljanje za potrebe staršev, zaposlenih delavcev in drugih javnih zavodov,
 • dejavnosti, ki so v javnem interesu (kuhanje hrane za druge/izvenšolske odjemalce, oddajanje prostorov v najem, ipd.).

Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot

 • Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert
 • Vzgojno – varstvena enota Čebelica

Organigram zavoda

a)   Seznam organov zavoda:

SVET ŠOLE, predsednica Katja Končina

RAVNATELJ, Jože Tratar

SVET STARŠEV, predsednik Anže Germovšek

b)   Seznam strokovnih organov:

UČITELJSKI ZBOR

RAZREDNIKI

ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI

VZGOJITELJSKI ZBOR

STROKOVNI AKTIVI: aktivi OPB, aktiv RP, aktiv PP, aktiv MAT, aktiv SLO, aktiv TJA, aktiv ŠPO

      b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Jože Tratar – ravnatelj
Telefon: (07) 34 34 790

E-pošta: vodstvo.sole@os-sentrupert.si

       c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

 • Odlok o ustanovitvi
 • Akt o sistemizaciji delovnih mest 
 • Zbirka internih predpisov
 • Analiza dela in rezultatov preteklega šolskega leta ter raziskavah, študijah in ugotovitvah pedagoške stroke
 • Hišni red
 • Pravila šolskega reda
 • Vzgojni načrt
 • Pravilnik o prilagajanju šolske obveznosti
 • Obvestilo zaposlenim, staršem otrok in poslovnim partnerjem v zvezi z dajanjem in prejemanjem daril

Državni predpisi

 • ZOFVI
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o OSNOVNI ŠOLI
 • Zakon o vrtcih
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih – prvi del
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Kolektivna pogodba za negospodarstvo
 • Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o šolski prehrani
 • Pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 • Pravilnik o šolskem koledarju
 • Pravilnik o dokumentaciji
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačne razrede

Za pomoč pri iskanju in pridobivanju zakonskih podlag si lahko pomagamo s spletnimi stranmi:

Predpisi lokalnih skupnosti

Odlok o ustanovitvi

Predpisi Evropske unije

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

       d. Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov

V postopku ni nobenega predloga predpisov.

     e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Letni delovni načrt (LDN) – OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert – 2022/23
 • Letni delovni načrt (LDN) – Vrtec – 2022/23
 • Učbeniški sklad
 • Finančno poročilo
 • Poslovno poročilo

        f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
 • Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
 • Vpis v OŠ
 • Drugi postopki, ki so določeni z ZOsn

        g. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 • Kadrovska evidenca
 • Evidenca plač in drugih osebnih prejemkov ter drugih izplačil v zvezi z delom
 • Evidenca o poškodbah pri delu
 • Zbirka osebnih podatkov o otrocih za vpis v osnovno šolo – evidenca šoloobveznih otrok
 • Zbirka osebnih podatkov v postopku ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v osnovno šolo
 • Zbirka osebnih podatkov o vpisanih otrocih v šolsko dokumentacijo – podatki o učencih
 • Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah
 • Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč in svetovanje
 • Zbirka podatkov o gibalnih in morfoloških značilnostih učencev
 • Zbirka podatkov o članih organov šole
 • Zbirka podatkov – pogodbe o prehrani
 • Zbirka podatkov – prijava učenca/dijaka na šolsko prehrano (evidenca vodenja podatkov o šolski prehrani)
 • Zbirka podatkov – evidenca vpisanih in vključenih otrok v vrtec
 • Zbirka podatkov – pogodbe o medsebojnih obveznostih ob vključitvi otroka v vrtec

      h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda

       i. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokument

Sklopi informacij –
sledijo razčlenjenemu opisu delovnega
področja organa

 • Urnik
 • Seznam izbirnih predmetov
 • Seznam interesnih dejavnosti
 • Seznam dni dejavnosti
 • Seznam pogovornih ur
 • Seznam dežurstev
 • Šolski koledar za šolsko leto 2022/23

      3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole.

       4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam
najpogosteje zahtevanih informacij
oziroma tematskih
sklopov

 • Urnik
 • Spletni naslov
 • Elektronski naslov
 • Jedilnik
           

 

Dostopnost