Računalništvo je predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki. To znanje učencem odpira možnosti, da pridobijo temelje računalniške pismenosti, ki so potrebni za življenje v informacijski družbi in pri nadaljnjem izobraževanju.

Predmet je razdeljen na tri enoletne sklope

 • UREJANJE BESEDIL 
 • MULTIMEDIJA 
 • RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 

TRAJANJE: 1 ura tedensko, 35 ur letno

CILJI PREDMETA:

Učenci:

 • spoznajo osnovne pojme računalništva,
 • spoznajo vlogo in pomen računalniške tehnologije,
 • spremljajo razvoj računalniške tehnologije,
 • pridobijo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito in uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb;
 • razvijajo komunikacijske spretnosti,
 • oblikujejo stališča do pridobljenih informacij in krepijo merila za vrednotenje lepega,
 • razvijajo sposobnost za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij,
 • pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov,
 • razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo pozitivno samopodobo,
 • bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje.

 

POTEK DELA:

 • Učenci izdelke izdelujejo izključno v šoli, tako da domačega dela ni.
 • Vsak učenec dela ali na svojem računalniku ali v paru. Računalnik doma ni potreben.

 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE:

 • Ocenjujejo se izdelki, ki jih učenci predmeta izdelajo v šoli pri urah izbirnega predmeta.
 • Učencec pridobi najmanj 3 ocene.
Dostopnost