V četrtek, 19. 4. 2019 je bilo na občinski spletni strani objavljeno gradivo za 4. redno sejo. Med gradivom je tudi predlog proračuna.

V času javne razprave o predlogu proračuna smo imeli na občini sestanek. Bil sem prepričan, da smo se dogovorili o ustrezni višini sredstev za poplačilo materialnih stroškov. Očitno sem se motil.

Materialni stroški

Predvidenih sredstev za poplačilo materialnih stroškov (82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja) je še vedno premalo.

V novem predlogu proračuna za leto 2019 so na PP 19007, 413302 predvidena sredstva v višini 80.000,00 €. Od tega je 11.377,66 € za pokrivanje obveznosti iz preteklega leta (november 2018), torej ostane za letos, za 12 mesecev, 68.622,34 €. Po naši oceni bomo nujno potrebovali 77.850 € sredstev za materialne stroške.

Zagotovljenih sredstev za ostala osnovna področja delovanja šole in vrtca je dovolj.

Najem prostorov šole

V gradivu za sejo je župan je med opredelitvami do predlogov in pripomb k proračunu zapisal, da bodo člani občinskega sveta predlagali ravnatelju OŠ naj ukine najemnino za uporabo prostorov Glasbeni šoli Trebnje, saj ostale osnovne šole v sosednjih občinah glasbeni šoli ne zaračunavajo najemnine.

Pojasnilo: Glasbena šola je do novembra 2018 imela v najemu prostore poleg pošte. Nekaj ur pouka so izvajali tudi pri nas na šoli (brezplačno). Ker se je višina najemnine zvišala, so ostali brez prostorov v Šentrupertu. V dogovoru z občino in nami je glasbena šola pričela novembra 2018 z izvajanjem celotnega programa na naši šoli. Sklenili smo najemno pogodbo v višini, ki pokriva materialne stroške, ki nastanejo pri tem in stroške kadra (čiščenje, popravila).

V letu 2018 smo iz različnih najemnin (telovadnica, stari vrtec, dvorana, učilnice) poplačali preko 6.000 € materialnih stroškov. V kolikor ne bi prejeli teh plačil, bi morala te stroške pokrivati občina. Z najemninami le pokrivamo stroške, ki pri tem nastanejo. Za nas bi bilo veliko lažje, če najemnikov ne bi imeli (lažja organizacija in manj dela).

In kako to poteka v sosednjih občinah? Na Mirni ima Glasbena šola najet prostor (najemnino plačuje posredno občina), v Trebnjem delujejo na treh lokacijah v najetih prostorih (najemnino plačuje občina), le v Mokronogu izvaja Glasbena šola pouk v šoli, sicer v manjšem obsegu kot je bilo pri nas (materialne stroške pokrije občina).

Naši šoli občina znižuje sredstva za materialne stroške in hkrati predlaga, da naj ne zaračunavamo najemnine, s katero delno plačujemo materialne stroške. Te logike resnično ne razumem.

Podobna težava se bo pojavila s knjižnico. Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Krajevna knjižnica Šentrupert obratuje v prostorih starega vrtca in nam plačuje najemnino. Iz predloga proračuna je razvidno, da bodo prejeli premalo sredstev za stroške, torej nam ne bodo zmogli plačevati najemnine. Kaj sledi?

Naša osnovna dejavnost je vsekakor resno ogrožena. Občina nam še vedno ni plačala računa za materialne stroške za mesec februar, mi zamujamo s plačili našim dobaviteljem. V kolikor želimo poslovno leto 2019 končati brez izgube bomo prisiljeni k dodatnim ukrepom za zmanjševanje stroškov. Edina možnost, ki jo vidim, in ne bo ogrozila našega osnovnega poslanstva, je striktno zaračunavanje najemnine vsem uporabnikom naših prostorov. Brez najemnine naše prostore trenutno uporabljajo nekateri zunanji izvajalci, ki izvajajo dejavnosti izključno za naše učence (judo, ritmična gimnastika, mažoretke, robotika) ter občasno lokalna društva in občina. Vsem bomo prisiljeni zaračunati najemnino. Ali bodo tudi pod temi pogoji izvajali dejavnosti, resnično ne vem.  Prav tako ne vem, ali bodo zaradi tega dodatno obremenjeni starši.

Nogometno igrišče

Posebna točka občinske seje bo tudi obravnava prenove šolskega igrišča. Gradivo za to točko vsebuje poročilo podjetja, ki ga je naročil župan. Ne vsebuje pa poročila, ki ga je naročilo podjetje Lesnina MG oprema. Na šoli smo poročilo prejeli 15. aprila, predvidevam, da so ga na občini prejeli pred razpisom seje, ki je bila na spletni strani objavljena 18. aprila. Tudi, če so ga prejeli kasneje, bi ga lahko naknadno dodali v gradivo. Po mojih informacijah, se je glede na stanje na občini, predstavnik Lesnine MG oprema odločil, pa poročilo poimensko pošlje vsem občinskim svetnikom, tako da bodo o tem poročilu obveščeni.

Kako je z obveščanjem javnosti, pa nam je v Dolenjskem listu pojasnil novinar, ki je zapisal, da mediji niso bili vabljeni na izredno sejo občine. O sami transparentnosti delovanja občine je »med vrsticami« zapisal tudi župan v gradivu za sejo, saj je v zaključku dokumenta Opredelitev do predlogov in pripomb zapisal, da so se s člani občinskega sveta na zadnji razpravi uskladili o zadnjih prerazporeditvah sredstev v proračunu. Kdaj, kje, kako je potekala ta razprava, kje je zapisnik, kakšni so sklepi, ali so bile odločitve soglasne, ali so bili prisotni vsi svetniki, ali je bila zagotovljena prisotnost javnosti, ali je bil prisoten kdo iz občinske uprave …?

Zakaj izpostavljam transparentnost? Resnično me zanima (verjetno še koga), kdo ne podpira šole, dejavnosti za otroke, komu se zdi glasbena šola nepotrebna, komu se zdi nakup knjižnega gradiva v krajevni knjižnici nepotreben … Občina je v finančnih težavah, to razumem, zato sem predlagal, da šoli in vrtcu letos občina ne nameni sredstev za investicije, temveč le sredstva za nujno delovanje.

Še to. Občinski svet je na izredni seji (na predlog občine) sprejel takšna navodila za vlaganje predlogov in dopolnil proračuna med javno obravnavo, da so v večini primerov predlogi že v naprej obsojeni na neuspeh, saj je moral vsak predlagatelj poskrbeti za uravnotežen proračun. To nekako ni v skladu z 85. in 86. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentrupert, saj o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki govori šele 87. člen poslovnika, ki se nanaša na predloge članov sveta po javni obravnavi proračuna. Uravnovešenost proračuna je župan (pri opredelitvi do predlogov in pripomb) upošteval pri nekaterih predlogih, pri drugih pa ne. Sam postopek javne obravnave je določen v poslovniku, ali je tako res potekal, pa lahko presodite sami.

Jože Tratar, ravnatelj

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest